Redusert kilometergodtgjørelse

I budsjettforliket for 2016 settes skattefri sats for bilgodtgjørelse ned til kr 3,80 pr km.
Regjeringen kom 24. november til enighet om et budsjettforlik med Venstre og Krf. 

Noe av det som er verdt å merke seg er at skattefri sats for kilometergodtgjørelse for tjenestereiser settes ned til 3,80 kr/km for alle personbiler.

Satsen i 2015 er til sammenligning 4,10 kr/km for første 10.000 kilometer.

Det betyr at en lønnstaker som kjører så langt for arbeidsgiveren sin i 2016, kan motta inntil 3000 kroner mindre enn i 2015.

Til sammenligning var skattefri sats for kilometergodtgjørelse 4,05 kroner i 2014.

Det er fremdeles ikke kjent hva satsen blir for kjøring som overstiger 10 000 km siden denne satsen endres mer sporadisk enn hovedsatsen og det er ikke sikkert den vil endres i denne omgang.

 

Skatteplikt på sluttvederlag


Til tross for de urolige tidene i arbeidsmarkedet, spesielt i Rogaland, velger Stortingsflertallet å innføre skatteplikt på sluttvederlag for arbeidstakere som må slutte i arbeidet. 

Dette gjelder for arbeidstakere som må slutte helt eller delvis på grunn av nedbemanning, avvikling eller konkurser. 

Gjeldende bestemmelse om skattefrihet er i utgangspunktet forbeholdt sluttvederlag som etter overenskomst mellom LO og NHO blir utbetalt ved oppsigelse, jf skatteloven § 5-15 første ledd bokstav a.

Ikke-tarifffestet sluttvederlag er skattepliktig etter dagens regler, men det har vært mulig å søke ettergivelse for skatten.

 

Overdragelse av gårdsbruk innen familien

Regjeringen har i forslaget til statsbudsjett foreslått å innføre skatteplikt på overdragelse av eiendom innen familien.

Dagens regler innebærer at landbrukseiendom kan realiseres uten gevinstbeskatning når eiendommen overdras innen selgerens familie, og kjøperen er arveberettiget, selgeren har eid eiendommen i 10 år eller mer, og salgssummen ikke overstiger 2/3-deler av antatt salgsverdi.

Kjøper kan etter dagens regler skrive opp skattemessige verdi på eiendommen med tilhørende bygninger til ¾-deler av antatt salgsverdi uten beskatning for selger. Budsjettforliket reverserer forslaget. Vi antar forliket innebærer at gjeldende bestemmelser fullt ut videreføres inn i 2016.

 


Øvrige skatte- og avgiftsendringer


Her er noen andre sentrale endringer på skatteområdet, sett i forhold til Regjeringens opprinnelige forslag til statsbudsjett: 
 
  • Skattesats i den nye trinnskattens trinn 1 reduseres til 0,44 pst. Opprinnelig forslag fra Regjeringen var 0,9 %. Skatteeffekten er opptil 300 kroner.
  • Innslagspunktet i trinnskattens trinn 1 økes med 1 000 kroner til 159 800 kroner. 
  • Skattefradraget for pensjonister settes til 29 880 kroner.
  • Økt forsørgerfradrag, 2.000 kroner
  • Heve grensen for lønnsoppgaveplikt i frivillige organisasjoner til 10.000 kroner
  • Øke grensen for når frivillige må betale arbeidsgiveravgift til 55.000 kroner per ansatt / 550.000 per organisasjon
  • Økt grense for fradrag ved gaver til frivillige organisasjoner fra 20.000 til 25.000
 

Kilde: Regnskap Norge


 
bil
DATAPLAN Regnskap AS
Stokkamyrveien 18A
4313 Sandnes
Tlf: +47 51 96 30 00
Faks: +47 51 96 30 01
firmapost@dataplan.no